Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  24.04.2013р. зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 35985756; місцезнаходження емітента 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: sc_capital@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест» (далі – Товариство) повідомляє, що 24.04.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ №581322 від 25.05.2011р.), був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 16,3330% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПрАТ «Дом-Інвест» складає 525 971 (п’ятсот двадцять п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят одна) штука простих іменних акцій, що становить 6,2615% голосуючих акцій Товариства.  Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Радон» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б) становив 1,0732% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Радон»складає  899170 (вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч сто сімдесят) штук простих іменних акцій, що становить 10,7045% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 29,5205% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Бонд» становить 1 295 665 (один мільйон двісті дев’яносто п’ять тисяч шістсот шістдесят п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 15,4246% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Т.в.о. директора ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест»                                          Лобова О.П.

                                                                                                                                24.04.2013р.

 

ProEmitent.INFO